backgroundImage
Doporučujeme

web realgips

Dění na eshopu

10.1.2018

 

 - 

 

Úprava vzhledu a funkcí eshopu

Po dlouhé době jsme přistoupili k úpravám našeho eshopu, abychom zjednodušili a zpříjemnili nákupy všem našim zákazníkům.

  • zavedli jsme pro registrované zákazníky věrnostní bodový systém
  • upravili jsme vkládání zboží do košíku
  • přidali jsme informace o termínu odeslání objednaného zboží

Stále máme v plánu pokračovat v úpravách a zvyšovat tak komfort nakupování.


 

 

 

Antibakteriální gel na ruce Hand & Be - 50ml

Gel, určený k desinfekci rukou. Malé balení pro osobní použití. Můžete mít stále u sebe. Ničí 99,9% bakterií a virů.
Zobrazit více
66.67% (3 hodnocení)
99 Kč
Dočasně nedostupné
Dostupnost na prodejnách

Hlídat dostupnost produktu

katalogové číslo: IPAG01
výrobce:Imperia Bios´
věrnostní body:4
cena bez DPH:81,82 Kč
cena vč. DPH:99 Kč
popis
atributy
soubory a odkazy
diskuze1
Recenze

Antibakteriální gel na ruce Hand & Be - 50ml

Gelový alkoholový prostředek určený k dezinfekci rukou a pokožky. Slouží k ničení a zneškodňování bakterií, virů. K regulačního účinku mikroorganismů se použije vysokoprocentní směs alkoholů, která zabrání negativnímu působení bakterií a virů. Je příjemný na pokožku, kterou nevysušuje.

PŘED POUŽITÍM SI DŮKLADNĚ PŘEČTĚTE ETIKETU

Návod k použití a dávkování:

Hand & Be se vtírá do suchých rukou. Důkladně osušte ruce před použitím, aby nedošlo k zředění. Pro hygienickou dezinfekci rukou vtírejte 3 ml přípravku na suché ruce a nechte pokožku dobře navlhčenou asi 30-60 sekund do zaschnutí.

Účinné látky v 100 g přípravku : propan-2-ol (CAS 63-67-0) 75 g, chlórhexidindiglukonát (CAS 18472-51-0) 0,1 g


Nebezpečí

Obsahuje: propan-2-ol

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P101:Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.P102: Uchovávejte mimo
dosah dětí. P210: Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P405 Skladujte uzamčené. P501Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání
s odpady nebo vrácením dodavateli. EUH 208 Obsahuje limonen,p-mentha-1,4(8)-dien.

První pomoc:
Při zasažení očí: Ihned vyplachujte oči proudem tekoucí vody, rozevřete oční víčka (třeba i násilím);
pokud má postižený kontaktní čočky, neprodleně je vyjměte. Výplach provádějte nejméně 10 minut.
Při nadýchání: Okamžitě přerušte expozici, dopravte postiženého na čerstvý vzduch. Zajistěte
postiženého proti prochladnutí.
Při požití: NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ! Vypláchněte ústní dutinu vodou a dejte vypít 2-5 dl vody.
V případě obtíží, zajistěte lékařské ošetření.

Nakládání s odpady:
Nepoužitý výrobek a znečištěný obal uložte do označených nádob pro sběr odpadu a předejte k
odstranění oprávněné osobě k odstranění odpadu (specializované firmě), která má oprávnění k této
činnosti. Nepoužitý výrobek nevylévat do kanalizace. Nesmí se odstraňovat společně s komunálními
odpady.

Výrobce: Imperia Bios' s.r.o., Pod lomem 272, 25264 Velké Přílepy, Česká republika

 

Dost hloupej vtip
Simona Říhů
22.04.2020 16:01:32
1 litr technickýho lihu za 1.246,- Kč ?????? :-D Nedávno stál jěště někde v BauMaxu 69,- Kč. No asi bude nějakej dekontaminovanej :-D
přidat příspěvek do diskuze
K produktu zatím nikdo recenzi nenapsal