backgroundImage
Doporučujeme

web realgips

Dění na eshopu

10.1.2018

 

 - 

 

Úprava vzhledu a funkcí eshopu

Po dlouhé době jsme přistoupili k úpravám našeho eshopu, abychom zjednodušili a zpříjemnili nákupy všem našim zákazníkům.

  • zavedli jsme pro registrované zákazníky věrnostní bodový systém
  • upravili jsme vkládání zboží do košíku
  • přidali jsme informace o termínu odeslání objednaného zboží

Stále máme v plánu pokračovat v úpravách a zvyšovat tak komfort nakupování.


 

 

 

Obchodní podmínky

 

V Š E O B E C N É   O B C H O D N Í   P O D M Í N K Y

Název:                 REALGIPS s.r.o.
IČO :                   26034115
sídlo:                  Chelčického 123/6, 370 01 České Budějovice
prodejny:             České Budějovice: E-LIQUID.EU, Chelčického 123/6, 370 01 České Budějovice
                          Jindřichův Hradec: E-LIQUID.EU, Štítného 118, 377 01 Jindřichův Hradec
                          Kladno: E-LIQUID.EU – U Pospiho, T. G. Masaryka 7, 272 01 Kladno
telefon:               + 420 381 252 411
e-mail:               eshop@e-liquid.eu
webová stránka:  https://www.e-liquid.eu             
sociální sítě:       Facebook (E-Liquid.eu)
                         Instagram (eliquid.eu_kladno_u_pospiho)        

(dále „REALGIPS“)


1.    ZÁKLADNÍ INFORMACE

1.1.    Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále „Podmínky“) upravují uzavírání kupních smluv (dále „Smlouva“) mezi REALGIPS a jeho zákazníkem (dále „Zákazník“) a s tím související právní vztahy, pokud je taková smlouva uzavřena prostřednictvím internetového obchodu umístěného na internetové adrese https://www.e-liquid.eu (dále „E-shop“), který provozuje REALGIPS. E shop se zabývá zejména prodejem elektronických cigaret, náplní, bází a příchutí, baterií a nabíječek pro elektronické cigarety a dalšího souvisejícího příslušenství (dále „Zboží“).

1.2.    Pokud je některé ustanovení těchto Podmínek v rozporu se Smlouvou uzavřenou mezi REALGIPS a Zákazníkem, použije se v rozsahu rozporných ustanovení Smlouva.

1.3.    Tyto Podmínky jsou pro obě smluvní strany, tj. Zákazníka a REALGIPS, závazné od okamžiku, kdy je mezi nimi uzavřena Smlouva podle dalších ustanovení těchto Podmínek. Ustanovení těchto Podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.4.    Smlouva a tyto Podmínky jsou vyhotoveny a uzavírají se v českém jazyce.

1.5.    REALGIPS upozorňuje, že znění těchto Podmínek může měnit. Taková změna ale nemá vliv na práva a povinnosti vzniklé před změnou Podmínek. Zákazník dává souhlas s aktuálním zněním Podmínek při každém jednotlivém uzavření Smlouvy s REALGIPS.

1.6.    Zákazníkem může být jak spotřebitel, tak i další osoby. Spotřebitelem je člověk, který uzavírá Smlouvu s REALGIPS mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec svého samostatného výkonu povolání (dále „Spotřebitel“).

1.7.    REALGIPS se může v nabídce Zboží uvedeného na E-shopu od těchto Podmínek odchýlit. V takovém případě mají přednost informace uvedené v nabídce Zboží na E-shopu.


2.    SPOLEČNÁ USTANOVENÍ KE SMLOUVÁM

2.1.    U Zboží nabízeného na E-shopu je uvedena aktuální cena a další informace o Zboží a jeho vlastnostech. Ceny Zboží jsou na E-shopu uvedeny včetně daně z přidané hodnoty (pro přehled je na E-shopu zobrazena i cena bez DPH), balného a dalších souvisejících poplatků, mimo ceny dopravy a platební metody. Pokud REALGIPS Zákazníkovi poskytne slevy, není možné je mezi sebou kombinovat, pokud REALGIPS neurčí jinak.

2.2.    Na E-shopu platí zákaz prodeje tabákových výrobků, kuřáckých pomůcek, bylinných výroků určených ke kouření, elektronických cigaret a nikotinových sáčků bez obsahu tabáku osobám mladším 18 let. Prodej Zboží je možný pouze osobám, které v okamžiku uzavření Smlouvy dovršily věk 18 let. Za účelem omezení dostupnosti prodeje tohoto zboží osobám mladším 18 let REALGIPS stanovuje tyto podmínky pro prodej tohoto Zboží.
2.2.1.    K nákupu Zboží na E-shopu je oprávněná pouze osoba starší 18 let.
2.2.2.    Odesláním objednávky Zákazník potvrzuje, že je starší 18 let.
2.2.3.    Po obdržení objednávky (před uzavřením Smlouvy podle čl. 3) REALGIPS elektronicky jednoznačně ověří věk Zákazníka – Spotřebitele. Bez ověření věku nemůže být Smlouva uzavřena.
2.2.4.    Konečné ověření věku při předání Zboží provede kurýr přepravní společnosti nebo obsluha výdejního místa anebo obsluha v kamenné prodejně na základě předložení dokladu totožnosti potvrzující dosažení věku 18 let – občanský průkaz, řidičský průkaz, cestovní pas apod. Přepravce je oprávněn si zaznamenat číslo příslušného dokladu totožnosti. Z toho důvodu není možné zásilku vydat jiné osobě, než osobě uvedené v objednávce jako kontaktní osoba – přepravce jiné osobě nepředá zásilku, ledaže je k tomu od Zákazníka zplnomocněna.
2.2.5.    Podmínku dosažení věku 18 let musí splňovat jak Zákazník, tak i osoba zplnomocněná Zákazníkem k převzetí zásilky – osoba odlišná od Zákazníka.
2.2.6.    Pokud Zákazník nebo jím zplnomocněná osoba přepravci nebo pověřenému zástupci REALGIPS řádně neprokáže, že je osobou starší 18 let, REALGIPS je oprávněn od Smlouvy odstoupit.

2.3.    Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku, které Zákazník vynaloží na to, aby mohl uzavřít Smlouvu (tj. např. náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory atd.), si hradí Zákazník sám. REALGIPS si neúčtuje v této souvislosti žádné zvláštní poplatky a výše těchto nákladů se řídí právním vztahem Zákazníka a příslušného poskytovatele takových služeb, od kterého Zákazník tyto služby čerpá.

2.4.    Zákazník prohlašuje, že veškeré údaje uvedené v objednávkách popsaných dále, případně v jiných ujednáních nebo komunikaci mezi ním a REALGIPS, jsou pravdivé a správné. Zákazník se zavazuje případné změny těchto údajů bezodkladně oznámit REALGIPS. REALGIPS výslovně upozorňuje, že nenese odpovědnost za jakoukoli škodu či komplikace způsobené sdělením nesprávných či nepravdivých údajů; Zákazník bere tuto skutečnost na vědomí. Zákazník se zavazuje nahradit REALGIPS škodu, kterou by mu způsobil sdělením nesprávných či nepravdivých údajů.

2.5.    V rámci prodeje Zboží smluvní strany uzavírají kupní smlouvu (Smlouvu).


3.    UZAVŘENÍ SMLOUVY

3.1.    Sjednání Smlouvy probíhá následovně:
3.1.1.    Zákazník zvolí druh, variantu a množství Zboží a vloží jej do elektronického nákupního košíku (dále „Košík“);
3.1.2.    v Košíku se zobrazuje výčet a přehled všech Zákazníkových položek vložených do Košíku, jejich cena za vybraný počet kusů a celková cena za všechny položky v Košíku. Zákazník v tomto bodě může obsah Košíku měnit a odstranit z něj položky nebo upravit množství zvoleného Zboží. Zákazník zároveň může v tomto poli „Nákupní košík“ vyplnit slevový kód;  
3.1.3.    Zákazník následně vyplní své doručovací a kontaktní údaje, včetně kontaktní osoby pro předání Zboží. Pokud si Zákazník přeje uvést jinou fakturační adresu, odškrtne pole „Fakturační údaje jsou stejné jako doručovací“ a vyplní fakturační údaje. Pokud Zákazník nakupuje pro účely svého podnikání, zvolí pole „Nakupuji na firmu (IČ)“ a vyplní příslušné fakturační údaje. Pokud má Zákazník na E-shopu již zřízený svůj zákaznický účet, může se do něj přihlásit a údaje v poli „Doručovací a fakturační informace“ se vyplní automaticky dle údajů v zákaznickém účtu Zákazníka. Pokud má Zákazník zájem založit si zákaznický účet při provádění objednávky, zaškrtne pole „Chci se zaregistrovat“;
3.1.4.    Zákazník následně zvolí způsob dopravy Zboží a způsob platby za Zboží. Pokud některé formy dopravy a platby nelze kombinovat, E-shop je Zákazníkovi neumožní zvolit současně. K ceně Zboží E-shop automaticky připočítá náklady na doručení a náklady za platbu, jejichž výše je závislá na způsobu dopravy a způsobu platby, které si Zákazník zvolí v poli objednávky „Výběr možností dopravy a platby“ (dále „Poštovné“). U jednotlivých způsobů dopravy E-shop uvádí orientační datum, do kterého je REALGIPS schopen doručit Zboží. Za toto datum dodání REALGIPS neručí;
3.1.5.    E-shop Zákazníkovi umožňuje vidět rekapitulaci jeho objednávky, včetně zvoleného způsobu platby a dopravy. Zákazník může obsah své objednávky měnit a vracet se k předchozím krokům;
3.1.6.    před odesláním objednávky REALGIPS prostřednictvím adulto.cz elektronicky jednoznačně ověří věk Zákazníka. Zákazník je povinen poskytnout REALGIPS veškerou potřebnou součinnost – zejména poskytnout doklad totožnosti, ověřit věk / totožnost prostřednictvím služby Bank ID (bankovní identita), služby MojeID nebo pomocí strojového čtení dokladu totožnosti. Zákazník, který má zřízený Zákaznický účet, může požádat o ověření věku i osobně na jedné z kamenných prodejen REALGIPS uvedených výše. Pokud REALGIPS neposkytne potřebné údaje k ověření věku / totožnosti, objednávku nemůže provést.
3.1.6.1.    Zákazník – Spotřebitel potvrdí dovršení věku 18 let a Zákazník – fyzická osoba, která kupuje zboží v souvislosti se svým podnikáním (v objednávce uvede IČO), potvrdí podnikatelské oprávnění tím, že:
3.1.6.1.1.    poskytne REALGIPS doklad totožnosti (občanský průkaz, řidičský průkaz). Na dokladu totožnosti budou viditelné tyto údaje: typ dokladu totožnosti, jméno, příjmení a datum narození Zákazníka; ostatní údaje budou anonymizovány;
3.1.6.1.2.    ověří věk / totožnost Zákazníka.
3.1.6.2.    U Zákazníka – podnikatele REALGIPS dále ověří uvedené identifikační údaje s údaji uvedených ve veřejném rejstříku.
Pokud má Zákazník na E-shopu již zřízený svůj Zákaznický účet, může se do něj před dokončením objednávky přihlásit – ověření věku bude vyžadováno pouze při první objednávce (ověření věku se po první objednávce uloží; to neplatí při ověření věku prostřednictvím Bank ID – při ověření věku prostřednictvím Bank ID je vyžadováno ověření věku při každém nákupu) a dále při změně údajů Zákazníka v Zákaznickém účtu;
3.1.7.    objednávku Zákazník odešle stisknutím tlačítka „OBJEDNAT S POVINNOSTÍ PLATBY“;
3.1.8.    odeslání objednávky identifikuje objednávané Zboží, kupní cenu, cenu za dopravu, cenu za platbu, Zákazníka a způsob platby a dopravy Zboží. Dokončená objednávka je závazným návrhem na uzavření Smlouvy;
3.1.9.    bezprostředně po odeslání objednávky E-shop zašle Zákazníkovi potvrzení o přijetí objednávky na jeho e-mail, který uvedl při tvorbě objednávky nebo který je uvedený v jeho zákaznickém účtu (dále „E-mail Zákazníka“). Doručením potvrzení o přijetí objednávky na E-mail Zákazníka je Smlouva uzavřena. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky REALGIPS, včetně formuláře pro odstoupení od Smlouvy.

3.2.    REALGIPS je vždy oprávněn požádat Zákazníka o dodatečné potvrzení objednávky nebo znovuověření jeho totožnosti (písemně, e-mailem nebo telefonicky).


4.    PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1.    Na základě uzavřené Smlouvy se Zákazník zavazuje zaplatit REALGIPS cenu Zboží, Poštovné a případně náklady za platbu; dále se zavazuje Zboží převzít. REALGIPS se zavazuje Zákazníkovi objednané Zboží dodat na Zákazníkem zvolené místo a umožnit mu nabýt ke Zboží vlastnické právo.

4.2.    Zákazník se zavazuje uhradit cenu za Zboží (dále „Kupní cena“) společně s případným Poštovným a náklady za platbu (dále společně „Platba“) jedním z následujících způsobů:
4.2.1.    dobírkou;
4.2.2.    hotově nebo platební kartou ve zvolené kamenné prodejně (možné pouze při osobním odběru Zákazníkem):
4.2.2.1.    České Budějovice: Chelčického 123/6, 370 01 České Budějovice;
4.2.2.2.    Jindřichův Hradec: Štítného 118, 377 01 Jindřichův Hradec;
4.2.2.3.    Kladno: T. G. Masaryka 7, 272 01 Kladno;
4.2.3.    bankovním převodem.

4.3.    Poplatek za platbu je účtován podle zvoleného způsobu přepravy, cena se zobrazí při volbě způsobu platby v rámci procesu objednávky.

4.4.    Platby uskutečňované dle 4.2.1. se považují za uhrazené zaplacením Platby kurýrovi v rámci dobírky při převzetí Zboží. Platby uskutečňované dle 4.2.2. se považují za uhrazené zaplacením Platby ve zvolené kamenné prodejně při převzetí Zboží. Platby uskutečněné způsoby dle 4.2.3. jsou splatné do 5 dnů od doručení potvrzení o přijetí objednávky Zákazníkovi; tyto platby se považují za uhrazené okamžikem připsání příslušné částky ve prospěch účtu REALGIPS.

4.5.    Pokud Zákazník, který si zvolil k platbě jeden ze způsobů dle 4.2.1. nebo 4.2.2., neuhradí Platbu, REALGIPS nemá povinnost mu předat Zboží a může odstoupit od Smlouvy. Pokud REALGIPS odstoupí od Smlouvy, nezaniká mu tím nárok na případnou náhradu vzniklé újmy.  

4.6.    Pokud Zákazník, který si zvolil k platbě způsob dle 4.2.3., neuhradí celou Platbu ve lhůtě uvedené v odst. 4.4., REALGIPS může odstoupit od Smlouvy.  Pokud REALGIPS odstoupí od Smlouvy, nezaniká mu tím nárok na případnou náhradu vzniklé újmy. Zákazník, který si zvolil k platbě způsob dle 4.2.3., bere na vědomí, že REALGIPS odešle Zboží Zákazníkovi až po připsání celé Platby ve prospěch svého účtu.

4.7.    Po úplném zaplacení Platby vystaví REALGIPS Zákazníkovi za provedenou Platbu daňový doklad – fakturu, kterou zašle Zákazníkovi v zásilce společně se Zbožím; v případě osobního odběru Zboží mu předá daňový doklad (paragon) společně se Zbožím. Zákazník uzavřením Smlouvy vyslovuje souhlas s tímto postupem. Smluvní strany se mohou dohodnout na elektronickém zaslání faktury.

4.8.    Zákazník nabývá vlastnické právo ke Zboží jeho úplným zaplacením (úhrada Platby) a jeho převzetím.

4.9.    Stížnost týkající se platby může Spotřebitel uplatnit prostřednictvím e-mailové adresy eshop@e-liquid.eu.


5.    PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

5.1.    REALGIPS umožňuje následující způsoby doručení Zboží:
5.1.1.    doručení Zásilkovnou na výdejní místo Zásilkovny;
5.1.2.    doručení kurýrem na adresu prostřednictvím GLS;
5.1.3.    osobním odběrem Zákazníkem v kamenné prodejně:
5.1.3.1.    České Budějovice: Chelčického 123/6, 370 01 České Budějovice;
5.1.3.2.    Jindřichův Hradec: Štítného 118, 377 01 Jindřichův Hradec;
5.1.3.3.    Kladno: T. G. Masaryka 7, 272 01 Kladno:

5.2.    Poštovné je účtováno podle zvoleného způsobu přepravy, cena se zobrazí při volbě způsobu dopravy v rámci procesu objednávky.

5.3.    Pokud je REALGIPS podle Smlouvy povinen dodat Zboží na místo určené Zákazníkem,
je Zákazník povinen Zboží převzít při jeho dodání. Zákazník se zavazuje Zboží převzít i v dalších případech, zejména po vyřízené reklamaci nebo pokud je mu Zboží zasíláno opětovně při pozdním uplatnění práva od Smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu.

5.4.    Pokud REALGIPS z důvodů na straně Zákazníka Zboží doručuje Zákazníkovi opakovaně,
je Zákazník povinen uhradit náklady spojené s tímto opakovaným nebo jiným způsobem doručení.

5.5.    V případě prodlení Zákazníka s převzetím Zboží má REALGIPS právo kdykoliv za trvání prodlení od Smlouvy odstoupit.

5.6.    Při převzetí Zboží je Zákazník povinen zkontrolovat neporušenost obalů. Pokud je obal porušený způsobem, který svědčí o neoprávněném otevření zásilky, má Zákazník právo zásilku od přepravce nepřevzít a s osobou, která mu Zboží doručila, sepíše protokol o škodě. Současně Zákazník nahlásí tuto skutečnost REALGIPS na telefonní číslo+ 420 381 252 411 nebo e-mailem na eshop@e-liquid.eu, a to bez zbytečného odkladu od okamžiku odmítnutí převzetí zásilky.

5.7.    REALGIPS dodá Zákazníkovi Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření Smlouvy. Pokud je objednávka provedena do 12:00 hodin pracovního dne, REALGIPS předá přepravci Zboží obvykle v den uzavření Smlouvy. Při objednávce po 12. hodině pracovního dne REALGIPS předá přepravci Zboží obvykle následující pracovní den po uzavření Smlouvy. REALGIPS upozorňuje, že doba doručení Zboží závisí na druhu a množství objednaného Zboží.

5.8.    Stížnost týkající způsobu a času dodání Zboží může Spotřebitel uplatnit prostřednictvím e-mailové adresy eshop@e-liquid.eu.


6.    ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

6.1.    Zákazník, který je Spotřebitelem, může od Smlouvy odstoupit i bez udání důvodu, a to do 14 dnů. Lhůta pro odstoupení plyne:
6.1.1.    ode dne převzetí Zboží;
6.1.2.    ode dne převzetí posledního kusu Zboží, pokud si Spotřebitel objedná v rámci jedné objednávky více kusů Zboží, které jsou dodávány samostatně,
6.1.3.    ode dne převzetí poslední položky nebo části dodávky Zboží sestávajícího se z několika druhů položek nebo částí,
6.1.4.    ode dne převzetí první dodávky Zboží, je-li předmětem Smlouvy pravidelná dodávka Zboží po ujednanou dobu.

6.2.    Spotřebitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že právo odstoupit od Smlouvy se nevztahuje mimo jiné na Smlouvy o:
6.2.1.    dodávce Zboží, které bylo vyrobeno podle požadavků Spotřebitele nebo přizpůsobené jeho osobním potřebám;
6.2.2.    dodávce Zboží v zapečetěném obalu, které Spotřebitel z obalu vyňal (obal porušil) a z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů jej není vhodné vrátit.

6.3.    Pro zachování lhůty dle odst. 6.1. stačí, aby Spotřebitel oznámení o odstoupení od Smlouvy v této lhůtě odeslal. Spotřebitel může odstoupit od Smlouvy jakýmkoli jednoznačným prohlášením učiněným vůči REALGIPS. Odstoupení od Smlouvy může například zaslat REALGIPS na adresu E-LIQUID.EU, Chelčického 123/6, 370 01 České Budějovice, nebo na e-mailovou adresu eshop@e-liquid.eu, případně může odstoupení sdělit na telefonním čísle uvedeném v těchto Podmínkách. Spotřebitel může odstoupit od Smlouvy také prostřednictvím vyplněného formuláře pro odstoupení od Smlouvy, který je součástí těchto VOP a je rovněž volně přístupný ke stažení zde. REALGIPS Spotřebiteli bezodkladně v textové podobě (e-mailem) potvrdí přijetí odstoupení od Smlouvy.

6.4.    Spotřebitel má právo od Smlouvy odstoupit i před tím, než začne plynout lhůta pro odstoupení podle odst. 6.1.

6.5.    Spotřebitel je povinen nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od Smlouvy zaslat Zboží na prodejnu REALGIPS: E-LIQUID.EU, Chelčického 123/6, 370 01 České Budějovice. Náklady na vrácení Zboží REALGIPS nese Spotřebitel. Pokud Zboží nemůže být pro svou povahu vráceno obvyklou poštovní cestou, REALGIPS určuje, že náklady na vrácení Zboží činí maximálně 200 ,- Kč.

6.6.    V případě odstoupení od Smlouvy Spotřebitel vrátí REALGIPS Zboží včetně veškerého příslušenství a dokumentace ve stavu a hodnotě, v jakém ho převzal. Zboží je nepoškozené, pokud nejeví známky nadměrného užívání a není znečištěno či jinak znehodnoceno. Pokud je to možné, Spotřebitel vrátí Zboží také v původním obalu.  Pokud nejsou splněny podmínky podle předchozích vět (Zboží je poškozené, použité apod.), REALGIPS má nárok na náhradu za snížení hodnoty Zboží. REALGIPS je oprávněn započítat nároky Spotřebitele, zejm. nárok na vrácení Kupní ceny a Poštovného, proti nároku REALGIPS na náhradu za snížení hodnoty Zboží.

6.7.    V případě, že Spotřebitel z jakéhokoli důvodu odstoupí od Smlouvy, REALGIPS je povinen vrátit Spotřebiteli Platbu do 14 dnů od odstoupení, ustanovení odst. 6. 6. tím není dotčeno. REALGIPS je oprávněn počkat s vrácením Platby do doby, než mu Spotřebitel vrátí Zboží nebo prokáže, že ho odeslal.

6.8.    Při odstoupení od Smlouvy REALGIPS vrátí Spotřebiteli Platbu stejným způsobem, jakým ji od Spotřebitele přijal. REALGIPS je oprávněn ji vrátit i jiným způsobem, pokud s tím Spotřebitel souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Pokud REALGIPS v rámci určitého způsobu dodání Zboží nabízí několik možností dodání (Poštovné), REALGIPS je povinen Spotřebiteli nahradit jen tu nejlevnější z nich.                                                             

6.9.    REALGIPS má právo od Smlouvy odstoupit za stejných podmínek, jako Zákazník, a to až do doby, než Zákazník převezme Zboží. V případě, že REALGIPS z jakéhokoli důvodu odstoupí od Smlouvy, vrátí si se Zákazníkem všechna dosud navzájem poskytnutá plnění, zejména Platbu a Zboží, a to bez zbytečného odkladu od účinnosti odstoupení.
6.9.1.    V případě, že si Zákazník objedná Zboží, u něhož byla na E-shopu zobrazena zjevně nesprávná Kupní cena, případně které již není skladem, REALGIPS ho o této skutečnosti informuje bez zbytečného odkladu od provedení objednávky. REALGIPS může v takovém případě zároveň od Smlouvy odstoupit.
6.9.2.    REALGIPS dále může odstoupit od Smlouvy zejména v těchto případech:
6.9.2.1.    REALGIPS požádá Zákazníka o dodatečné potvrzení objednávky nebo znovuověření totožnosti a Zákazník na výzvu nereaguje (nedojde k potvrzení objednávky nebo k ověření totožnosti);
6.9.2.2.    v případě zjištění jakéhokoli nedostatku, zejména neúplnosti nebo nesouladu údajů o osobách oprávněných objednávat Zboží;
6.9.2.3.    Zákazník řádně a včas neuhradí Platbu.

6.10.    V případě, že REALGIPS Zákazníkovi společně se Zbožím poskytne dárek, je darovací smlouva uzavřena s rozvazovací podmínkou, že pokud Zákazník odstoupí od Smlouvy, pozbývá taková darovací smlouva účinnosti a Zákazník je povinen společně se Zbožím vrátit i poskytnutý dárek.

6.11.    Pro vyloučení jakýchkoli pochybností bere Zákazník na vědomí, že odst. 6.1. až 6.8. se uplatní jen v případě, že je Zákazníkem Spotřebitel. Pokud je Zákazníkem jiná osoba, má právo odstoupit od Smlouvy za podmínek podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále „Občanský zákoník“).


7.    PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A REKLAMACE

7.1.    Tam, kde tento článek hovoří o Spotřebiteli, použijí se ustanovení pouze na Spotřebitele. Pokud je Zákazníkem jiná osoba, řídí se práva z vadného plnění příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a ustanoveními těchto Podmínek, kde se hovoří o Zákazníkovi. Práva z vadného plnění ve vztahu se Spotřebitelem se řídí podle ustanovení § 1914 až 1925, § 2099 až § 2117, dále pak § 2158 až § 2174b Občanského zákoníku a dále dle zákona č. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „Zákon o ochraně spotřebitele“).

7.2.    REALGIPS se zavazuje dodat Zboží v požadované kvalitě, množství a bez vad. Zboží má vady tehdy, pokud má nějaké nedostatky. Za vady Zboží REALGIPS odpovídá v rozsahu uvedeném dále.

7.3.    REALGIPS odpovídá Spotřebiteli, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména odpovídá za to, že Zboží v době, kdy ho Spotřebitel převzal:
7.3.1.    odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem;
7.3.2.    se Zboží hodí k účelu,  pro který ho Spotřebitel požaduje a s nímž REALGIPS souhlasil;
7.3.3.    je Zboží dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci;

7.4.    Vedle ujednaných vlastností REALGIPS odpovídá Spotřebiteli, že Zboží:
7.4.1.    je vhodné k účelu, k němuž se Zboží tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem;
7.4.2.    množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem Zboží téhož druhu, které může Spotřebitel rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná REALGIPS nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením. REALGIPS není vázán veřejným prohlášením, prokáže-li, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření Smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv;
7.4.3.    je dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může Spotřebitel rozumně očekávat; a
7.4.4.    odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které REALGIPS poskytl Spotřebiteli před uzavřením Smlouvy.
REALGIPS neodpovídá Spotřebiteli podle tohoto odstavce 7.4., pokud Spotřebitele před uzavřením Smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost Zboží liší a Spotřebitel s tím při uzavírání Smlouvy výslovně souhlasil.

7.5.    Spotřebitel může uplatnit právo z vady, která se vyskytne u Zboží v době 2 let od jeho převzetí. Při koupi použitého Zboží mohou strany zkrátit dobu podle věty první až na 1 rok.  Pokud Spotřebitel vytkl REALGIPS vadu oprávněně, doba pro vytknutí vady neběží po dobu, po kterou Spotřebitel nemůže Zboží užívat. Dokud REALGIPS nesplní své povinnosti z vadného plnění, nemusí Spotřebitel platit dosud neuhrazenou Platbu nebo její část.

7.6.    Pokud se projeví vada v průběhu 1 roku od převzetí Zboží Spotřebitelem, má se za to, že Zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha Zboží nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou Spotřebitel nemůže Zboží užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

7.7.    Pokud se na Zboží vyskytne vada, Spotřebitel může u REALGIPS uplatnit právo z vadného plnění a požadovat:
7.7.1.    odstranění vady, za těchto podmínek:
7.7.1.1.    podle volby Spotřebitele dodáním nové věci bez vady nebo opravou Zboží;
7.7.1.2.    Spotřebitel si nemůže zvolit způsob odstranění vady, pokud je zvolený způsob nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný – zejména s ohledem na význam vady a hodnotu Zboží bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro Spotřebitele;
7.7.1.3.    REALGIPS může odmítnout vadu odstranit, pokud je to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady;
7.7.1.4.    REALGIPS odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím Spotřebiteli nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha Zboží a účel, pro který Spotřebitel Zboží koupil;
7.7.1.5.    k odstranění vady REALGIPS převezme Zboží na vlastní náklady;
7.7.1.6.    pokud si Spotřebitel nepřevezme Zboží v přiměřené době poté, co jej REALGIPS vyrozuměl o možnosti Zboží po opravě převzít, REALGIPS náleží úplata za uskladnění;
7.7.2.    přiměřenou slevu z Kupní ceny nebo může odstoupit od Smlouvy, a to v těchto případech:
7.7.2.1.    REALGIPS vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil podle předchozího bodu 7.7.1.;
7.7.2.2.    vada se projeví opakovaně;
7.7.2.3.    vada je podstatným porušením Smlouvy;
7.7.2.4.    z prohlášení REALGIPS nebo z okolností je zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Spotřebitele.

7.8.    Přiměřená sleva podle bodu 7.7.2. se určí jako rozdíl mezi hodnotou Zboží bez vady a hodnotou vadného Zboží, které Spotřebitel obdržel.

7.9.     Spotřebitel nemůže odstoupit od Smlouvy podle bodu 7.7.2. pokud vada Zboží je nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná. Pokud Spotřebitel podle bodu 7.7.2. odstoupí od Smlouvy, REALGIPS mu vrátí Kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží Zboží nebo co mu Spotřebitel prokáže, že Zboží odeslal.

7.10.    Právo z vadného plnění Spotřebitel nemůže uplatnit, pokud vadu sám způsobil. Vadou Zboží zakoupeného Spotřebitelem není jeho opotřebení způsobené obvyklým užíváním nebo u použitého Zboží opotřebení odpovídající míře předchozího používání. Spotřebitel nemá práva z vadného plnění, pokud jde o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření Smlouvy.

7.11.    Zákazník nemůže odstoupit od Smlouvy ani požadovat dodání nového Zboží, pokud ho nemůže vrátit v tom stavu, v jakém ho obdržel. To neplatí, pokud:
7.11.1.    došlo ke změně stavu Zboží v důsledku jeho prohlídky za účelem zjištění vady Zboží;
7.11.2.    Zákazník použil Zboží ještě před objevením vady;
7.11.3.    Zákazník nezpůsobil nemožnost vrácení Zboží v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím nebo;
7.11.4.    Zákazník Zboží ještě před objevením vady prodal, vyčerpal (spotřeboval) anebo ho pozměnil při obvyklém použití; pokud se tak stalo jen zčásti, vrátí Zákazník REALGIPS to, co ještě vrátit může a poskytne náhradu do výše, v níž měl z použití Zboží prospěch.

7.12.    Způsob uplatnění reklamace:
7.12.1.    Spotřebitel může vadu vytknout REALGIPS, u kterého bylo Zboží koupeno. Pokud je k opravě určena jiná osoba, která je v místě REALGIPS nebo v místě pro Spotřebitele bližším, Spotřebitel vytkne vadu tomu, kdo je určen k provedení opravy. REALGIPS je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného Zboží, případně i v sídle.
7.12.2.    Reklamaci může Zákazník uplatnit u REALGIPS poštou nebo osobně na adrese E-LIQUID.EU, Chelčického 123/6, 370 01 České Budějovice, nebo prostřednictvím e-mailu eshop@e-liquid.eu.
7.12.3.    Zákazník v reklamaci uvede název Zboží, popis závady Zboží, své jméno a příjmení, a kontaktní údaje, na které je možné jej kontaktovat ohledně vyřízení reklamace (doporučujeme telefonní číslo, adresu a e-mail, pokud možno shodný s E-mailem Zákazníka). Doporučujeme též připojit číslo objednávky pro snadnější identifikaci Zboží. Je vhodné, aby Zákazník při reklamaci předložil doklad o koupi Zboží či jeho kopii nebo jiný dokument, ze kterého bude zřejmé, že Zboží bylo zakoupeno od REALGIPS. Zákazníkovi se dále doporučuje, aby při uplatnění práva z vady REALGIPS zaslal Zboží čisté v obalu zabraňujícím jeho poškození.
7.12.4.    Za den uplatnění reklamace se považuje den, kdy Spotřebitel vadu vytkne a uplatní právo z vadného plnění. Pokud Zboží nedoručí REALGIPS společně s uplatněním reklamace, doručí ho bez zbytečného odkladu po uplatnění práva z vadného plnění. Bez doručení Zboží REALGIPS není schopen reklamaci posoudit a vyřídit.
7.12.5.    V případě, že bude podání, kterým Zákazník reklamuje Zboží, neúplné (např. nečitelné, nejasné, nesrozumitelné, bez požadovaných dokumentů apod.), vyzve ho REALGIPS e-mailem zaslaným na e-mail, který Zákazník uvedl v reklamaci, případně na E-mail Zákazníka, k doplnění reklamace. Pokud Zákazník nedoplní své podání nejpozději do 10 dnů od doručení výzvy k doplnění, REALGIPS bude reklamaci považovat za neopodstatněnou.
7.12.6.    REALGIPS zašle Spotřebiteli na e-mail uvedený v reklamaci nebo na E-mail Zákazníka potvrzení o tom, kdy Spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Spotřebitel požaduje. Potvrzení bude obsahovat i kontaktní údaje Spotřebitele pro účely poskytnutí informací o vyřízení reklamace. Pokud Spotřebitel uplatní reklamaci Zboží osobně u REALGIPS, REALGIPS mu vydá potvrzení bezprostředně po uplatnění reklamace. Potvrzení je dokladem o přijetí reklamace, ne o vyřízení reklamace. REALGIPS posoudí stav Zboží v reklamačním řízení.
7.12.7.    Zákazník bere na vědomí, že pokud REALGIPS nepředá reklamované Zboží se vším příslušenstvím, REALGIPS při vyřízení reklamace odstoupením od Smlouvy vrátí Zákazníkovi Kupní cenu poníženou o cenu nevráceného příslušenství.

7.13.    Reklamaci včetně odstranění vady REALGIPS vyřídí a Spotřebitele o ní informuje nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, a to na e-mail uvedený v reklamaci, případně na E-mail Zákazníka. REALGIPS se se Spotřebitelem mohou dohodnout na delší lhůtě. Po marném uplynutí lhůty může Spotřebitel od Smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.

7.14.    REALGIPS zašle Spotřebiteli na e-mail uvedený v reklamaci nebo na E-mail Zákazníka písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

7.15.    V případě oprávněné reklamace má Zákazník právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním práva z vadného plnění. Toto právo může Zákazník u REALGIPS uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce od uplynutí lhůty, ve které je třeba vady vytknout. Po uplynutí lhůty soud právo nepřizná, pokud REALGIPS namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.


8.    OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1.    Osobní údaje Zákazníka REALGIPS zpracovává v souladu s příslušnými právními předpisy České republiky a příslušnými právními předpisy Evropské Unie.

8.2.    Zákazník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě. Informace o zpracování osobních údajů REALGIPS jsou dostupné zde.


9.    ZÁKAZNICKÝ ÚČET

9.1.    Pro usnadnění nákupů Zboží na E-shopu je možné si na E-shopu založit zákaznický účet. REALGIPS nezaručuje funkčnost účtu. REALGIPS je oprávněn zákaznický účet kdykoli zrušit i bez udání důvodu.

9.2.    Zákazník je povinen využívat svůj zákaznický účet v dobré víře, v souladu s dobrými mravy a právními předpisy. Zákazník je dále povinen svůj zákaznický účet využívat tak, aby tím nepoškozoval fungování E-shopu, REALGIPS ani ostatní Zákazníky.


10.    INFORMACE O ŘEŠENÍ SPORŮ A DOHLEDU

10.1.    Vyřizování stížností Spotřebitele REALGIPS zajišťuje prostřednictvím elektronické adresy eshop@e-liquid.eu. Informaci o vyřízení stížnosti REALGIPS zašle na E-mail Zákazníka.

10.2.    V případě, že mezi REALGIPS a Spotřebitelem dojde ke vzniku sporu, který se jim nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu k České obchodní inspekci, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs, e-mail adr@coi.cz. Spotřebitel také může využít platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.

10.3.    Informace o právech Spotřebitelů na společného evropském trhu a bezplatnou pomoc Spotřebitelům v jejich sporech s podnikateli poskytuje Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz.

10.4.    REALGIPS je oprávněn k provozování činnosti na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním Zákona o ochraně spotřebitele.


11.    DORUČOVÁNÍ

11.1.    Smluvní strany si veškerou korespondenci (oznámení týkající se vztahů Zákazníka a REALGIPS, zejména týkající odstoupení od Smlouvy) vzájemně doručují písemně prostřednictvím elektronické pošty (e-mailu) nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

11.2.    Zpráva je doručena:
11.2.1.    v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem;
11.2.2.    v ostatních případech podle obecně závazných právních předpisů.

11.3.    Při doručování elektronickou poštou Zákazník doručuje REALGIPS korespondenci na adresu eshop@e-liquid.eu. REALGIPS doručuje Zákazníkovi korespondenci na E-mail Zákazníka.

11.4.    Při doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb Zákazník doručuje REALGIPS korespondenci na adresu sídla: E-LIQUID.EU, Chelčického 123/6, 370 01 České Budějovice. REALGIPS doručuje Zákazníkovi listinnou nebo jinou korespondenci, jejíž povaha neumožňuje elektronické odeslání, na adresu uvedenou v objednávce.


12.    ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1.    REALGIPS není ve vztahu k Zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.
 
12.2.    Zákazník na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.

12.3.    K řešení sporů, které vzniknou mezi Zákazníkem a REALGIPS, jsou příslušné české obecné soudy s místní příslušností dle sídla REALGIPS. Tím nejsou dotčena práva Spotřebitele dle příslušných právních předpisů.

12.4.    Smlouva je uložena elektronicky u REALGIPS a REALGIPS k ní neumožňuje přístup.

12.5.    REALGIPS neověřuje původ recenzí uváděných na E-shopu.

12.6.    Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 28.8.2023
 

 

Formulář pro odstoupení od smlouvy ke stažení zde

 

Tento web pro svou funkci využívá cookies. Souhlasem dáte možnost našemu eshopu lépe zpracovávat informace a poskytovat nejlepší služby pro Vás. Pokud nesouhlasíte s požíváním cookies, zavřete toto okno kliknutím na křížek v pravém horním rohu.

Souhlasím
Nastavení
Pouze nezbytné